Pirkimo taisyklės

Pirkimo sąlygos ir taisyklės svetainėje Pradinisimpulsas.lt  

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Mokymų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau “Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio “Susipažinau su “Pradinis impulsas” taisyklėmis ir su jomis sutinku”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Mokymų įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo sąlygos ir tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Mokymų pirkimu – pardavimu internetinėje svetainėje lt susijusios nuostatos. Taisyklės privalomos su mokymų paslaugų organizavimu ir teikimu susijusioms šalims (Taisyklių 1.2 punktas).

1.2 Taisyklėse vartojamos sąvokos:

1.2.1. Svetainėje pradinisimpulsas.lt galima įsigyti nuotolinius mokymus (toliau – Mokymai).

1.2.2. Mokymų pirkėjas (toliau – Pirkėjas) – fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs nuotolinius mokymus.

1.2.3. Mokymų pardavėjas (toliau Pardavėjas) – Alma Užusienė, Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 1012551.

1.3. Mokymai vyksta internetinėje svetainėje pradinisimpulsas.lt nuotoliniu būdu.

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas kiekvieną kartą atlikdamas pirkimą turi perskaityti šias taisykles ir su jomis susipažinti.

1.5. Pirkti www.pradinisimpulsas.lt turi teisę:

1.5.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.5.2. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.5.3. Juridiniai asmenys, kurių veikla nėra MOKYMAI;

1.6. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

1.6.1. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

1.6.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

  1. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas pirkdamas Mokymus privalo Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose pateikti užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą pavardę, adresą (šie duomenys reikalingi sąskaitai faktūrai sugeneruoti) bei elektroninio pašto adresą, kuris yra būtinas, tam, kad Pardavėjas žinotų, kokiam elektroniniam paštui suteikti prieigą prie mokomosios medžiagos. Jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo papildomame langelyje privalo nurodyti teisingus įmonės rekvizitus.

2.2. Tvarkydamas asmens duomenis Pardavėjas vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

2.3. Pardavėjas užtikrina, kad asmens duomenys būtų kaupiami, saugomi ir tvarkomi laikantis asmens duomenų apsaugos principų.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Mokymų pardavimo Pardavėjo svetainėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Klientas pateikdamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl informacijos gavimo apie naujus produktus Pardavėjo svetainėje.

  1. Mokymų įsigijimo sąlygos

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą “Pirkti”, o Pardavėjas Pirkėjo nurodytu el. paštu patvirtina užsakymą, atsiųsdamas, laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis yra saugoma pradinisimpulsas.lt internetinės svetainės duomenų bazėje.

  1. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes/paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims gautos mokymo medžiagos ir supranta, kad gautos mokymų medžiagos platinimas yra laikomas neteisėtu intelektinės nuosavybės pažeidimu ir už tai Pardavėjas gali reikalauti piniginės kompensacijos, kuri apskaičiuojama pagal patirtą nuostolį ir/arba negautą pelną.

4.3. Pirkėjas pirkdamas prekes ar paslaugas pradinisimpulsas.lt svetainėje įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  1. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę gauti Mokymus, kuriuos įsigijo ir apmokėjo pradinisimpulsas.lt svetainėje.

5.2. Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad mokomoji medžiaga atitiktų Mokymų pavadinimą ir pateiktą Mokymų sudėties aprašymą.

  1. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje svetainėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės svetainės pradinisimpulsas.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui prieigą prie jo įsigytų mokymų bei dokumentaciją Pirkėjo nurodytu el.paštu. Jeigu Pirkėjas suklydo nurodydamas el.paštą ir negavo informacijos apie įsigytus Mokymus teisingu el.paštu, turi nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 72 darbo valandas susisiekti su Pardavėju svetainėje nurodytais kontaktais ir pateikti teisingą el.pašto adresą. Jeigu Pirkėjas to nepadaro per nurodytą terminą laikoma, kad Pardavėjas savo įsipareigojimus įvykdė ir Pirkėjas negalės reikšti pretenzijų praėjus numatytam laikui.

  1. Pardavėjo teisės

7.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jo galimybę naudotis internetine svetaine arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją ar blokuoti prieigą prie internetinės svetainės iš tam tikrų IP adresų.

7.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

8. Apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Mokymus interneto svetainėje pradinisimpulsas.lt galima įsigyti pasirenkant krepšelio apmokėjimą per el. bankininkystę.

8.2. Mokymų interneto svetainėje pradinisimpulsas.lt įdiegta Paysera įmokų surinkimo sistema. Visi asmenys, atlikę apmokėjimą per pasirinktą banką, jų nurodytu el. pašto adresu gauna Paysera mokėjimo patvirtinimą. Asmenims, kurie patvirtino sąskaitos išrašymo poreikį, pagal registracijos metu nurodytus duomenis yra automatiškai sugeneruojama ir nurodytu el. paštu išsiunčiama sąskaita-faktūra.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes/paslaugas jas gauna el.paštu arba į Pirkėjo nurodytą el.paštą išsiunčiama dokumentų parsisiuntimo nuoroda ar prisijungimo prie Zoom platformos, kurioje vyksta online seminaras, nuoroda, ar kita informacija.

9.2. Užsakytas prekes/paslaugas Pardavėjas išsiunčia Pirkėjo nurodytu el.paštu. Kei Pirkėjas negalėjo dalyvauti online seminare tuo metu kai jis vyko, jam išsiunčiama seminaro įrašo nuoroda, ne vėliau kaip per 72 darbo valandas nuo įvykusių online mokymų.

9.3. Pardavėjas pateikia prekes/paslaugas Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.5. Jeigu Pirkėjas negavo įsigytų Mokymų per nurodytą terminą, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju svetainėje nurodytais kontaktais ir informuoti, kad negavo įsigytų mokymų. Pardavėjas gavęs tokį pranešimą patikrina ar gautas Pirkėjo užsakymas ir užsakymo apmokėjimas ir tik įsitikinęs, kad užsakymas buvo pateiktas ir apmokėtas pakartotinai išsiunčia prekę ar suteikia prieigą prie paslaugos.

  1. Prekių kokybės garantija

10.1. Informacija apie Mokymus yra bendrai nurodoma kiekvienų Mokymų aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjas turės per mažai techninių žinių ir nepavyks atlikti instrukcijose ar mokomojoje medžiagoje pateiktų veiksmų. Pirkėjas prieš pirkdamas turi priimti sprendimą siūlomų Mokymų aprašymas atitinka jo poreikius.

10.3. Pardavėjas teikia konsultacijas nemokamai tik tokiu atveju jeigu prie įsigytos prekės nurodyta, kad į kainą yra įskaičiuota atitinkamos trukmės konsultacija, kurią privalo Pirkėjas išnaudoti iki nurodyto termino. Jeigu Pirkėjas to nepadaro – laikoma, kad konsultacija buvo  suteikta. Jeigu prie prekės/paslaugos aprašymo nėra nurodyta, kad priklauso nemokama/os konsultacija/os – tokiu atveju Pirkėjas ją gali įsigyti už papildomą mokestį.

  1. Mokymų grąžinimas ir keitimas

11.1. Jeigu Pirkėjas įsigijo Mokymus ir Pardavėjas jam suteikė prieigą prie visos mokomosios medžiagos, tokiu atveju užsakymas laikomas įvykdytu ir sumokėti pinigai negrąžinami.

  1. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Jeigu pirkėjas nesusisiekia su Pardavėju per 72 darbo valandas ir apie tai neinformuoja – laikoma, kad Pirkėjas patyrė nuostolius dėl savo kaltės ir reikalauti nuostolių atlyginimo ar kita Pardavėjo neturi teisės.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis pradinisimpulsas.lt svetaine.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius arba negautą pelną (jeigu Pirkėjas perduoda mokymų medžiagą tretiesiems asmenims, kurie Pardavėjui nesumokėjo už ją ir neįgijo teisės ją žiūrėti ar naudotis).